สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2563 : ตอนที่ 53 บ้านปางขอน ฟื้นฟูผืนป่า สู่การพัฒนาชีวิตราษฎร

ออกอากาศ: 18 สิงหาคม 2563