สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2563 : ตอนที่ 54 สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านปางขอน ขยายองค์ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ออกอากาศ: 18 สิงหาคม 2563