สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2563 : ตอนที่ 55 โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาวฯ สู่การพลิกฟื้นชีวิตราษฎร

ออกอากาศ: 18 สิงหาคม 2563