สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2563 : ตอนที่ 56 สืบสานพระราชปณิธาน สู่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วยฯ

ออกอากาศ: 18 สิงหาคม 2563