สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2563 : ตอนที่ 57 จากน้ำพระราชหฤทัย สู่สายธารชีวิตบ้านธนูศิลป์

ออกอากาศ: 18 สิงหาคม 2563