ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2563 ข่าวที่ 17 : โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดเชียงบังฯ พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎร

ออกอากาศ: 23 พฤศจิกายน 2563