ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2563 ข่าวที่ 25 : ฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ส่งเสริมการเกษตรให้ราษฎรกินดี อยู่ดี ด้วยพระราชมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ออกอากาศ: 02 ธันวาคม 2563