สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

หออัครศิลปิน

ที่ตั้ง : ถนนเลียบคลองห้า อ.คลองหลวง ปทุมธานี

หออัครศิลปิน จัดทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี เพื่อแสดงผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บจัดแสดงและสงวนรักษาผลงานของศิลปินแห่งชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็นห้องนิทรรศการ 6 ห้อง คือ ห้องอัครศิลปินชั้นที่ 2 จัดแสดงพระราชประวัติและผลงานฝีพระหัตถ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ขององค์อัครศิลปิน ได้แก่ด้านวรรณศิลป์ วาทศิลป์ จิตรกรรม ภาพถ่าย หัตถศิลป์ และภูมิสถาปัตย์, ห้องอัครศิลปิน ชั้นที่ 3 จัดแสดงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี และการพระราชนิพนธ์เพลง จัดแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ในระบบ 3 มิติ, ห้องวิศิษฏศิลปิน ชั้นที่ 1 จัดแสดงพระราชประวัติและพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ขององค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็น วิศิษฏศิลปิน, ห้องศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ชั้นที่ 1 จัดแสดงประวัติและผลงานทางด้าน ร้อยแก้ว ร้อยกรอง นวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี กวีนิพนธ์ ของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์, ห้องศิลปินแห่งชาติสาขาทัศน์ศิลป์ ชั้นที่ 2 จัดแสดงประวัติและผลงานทางด้าน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม และงานหัตถศิลป์, ห้องศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ชั้นที่ 2 จัดแสดงประวัติและผลงานทางด้าน ศิลปะพื้นบ้าน 4 ภาค นาฏศิลป์ ลิเก หุ่นกระบอก ดนตรีไทย ดนตรีสากล นักร้องลูกทุ่ง นักแสดงละครและภาพยนตร์ ฯลฯ