ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 9

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ ๙

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักงาน กปร. จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๙ จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมที่ ๑ โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB CAMP Extra ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๐-วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยคัดเลือกเยาวชนอายุระหว่าง ๑๓-๑๘ ปี ที่ได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๖๐ คนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์เรียนรู้ ป่าในกรุง ที่มีรูปแบบการศึกษาและเรียนรู้ป่าในเมือง รวมทั้งกิจกรรมการลงมือปฏิบัติต่าง ๆ อีกมากมาย

กิจกรรมที่ ๒ โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๙ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม-วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยนำเยาวชนอายุระหว่าง ๑๘-๒๕ ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน ๖๐ คน ร่วมศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยังได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ เขาเสวยกะปิ เพื่อศึกษาวิธีบริหารจัดการป่าด้วย “ระบบป่าเปียก” นอกจากนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จะได้รับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวเนื่องกับการทรงงาน และพระราชดำริด้านการพัฒนา รวมทั้ง เยาวชนจะได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านอ่างหิน เพื่อสร้างสายสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ ทั้งนี้ หลังจากเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) แล้ว ยังนำองค์ความรู้จากที่ได้รับไปต่อยอดในกิจกรรมการประกวดผลงาน“เยาวชนอาสา สานต่อพระราชดำริ” เพื่อรับทุนการศึกษาต่อไป

         

และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงาน กปร. จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน “เยาวชนอาสา สานต่อพระราชดำริ” ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยทีมที่ได้รับการคัดเลือก มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลจากนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมทุนการศึกษา จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตรจากสำนักงาน กปร. ได้แก่ ทีม ต้นกล้าร่วมใจจิตอาสา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลาโครงการ “เยาวชนต้นกล้า สืบสานศาสตร์พระราชา”

 

รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลจากนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. พร้อมทุนการศึกษา ทีมละ ๑๕,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตรจากสำนักงาน กปร. จำนวน ๔ รางวัล ได้แก่ ๑) ทีม GEN A จิตอาสาเปลี่ยนแปลงชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี โครงการ “ทับทิมสยาม สร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยสู่ “ความมั่นคง สุขภาพ และความรัก” ด้วยศาสตร์พระราชา” ๒) ทีม สืบสานงานพ่อ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก โครงการ “การบริหารจัดการน้ำด้วยธนาคารน้ำใต้ดิน” ๓) ทีม Acc four fighting จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส โครงการ “เยาวชนเด็กบัญชีพัฒนาชุมชนสู่ท้องถิ่น ตามแนวพระราชดำริ”๔) ทีม RMUTI สืบสานงานพระราชดำริ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร โครงการ “ป่าหมู่บ้าน อาหารหมู่เฮา (ปีที่ ๒)”

รางวัลชมเชย ได้รับถ้วยรางวัลจากสำนักงาน กปร. ทุนการศึกษา ทีมละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงาน กปร. จำนวน ๕ รางวัล ได้แก่ ๑) ทีม วิศวะน้อยตามรอยพ่อหลวง จากมหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม โครงการ “ส่งเสริมการฟื้นฟูดินให้เกษตรกรด้วยไบโอชาร์” ๒) ทีม รามฯ รักษ์ป่า จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา โครงการ”โอบป่าด้วยผ้าเหลือง” ๓) ทีม ต้นกล้าพ่อหลวง จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จังหวัดปทุมธานี โครงการ ““ป่าเปียก ป้อง ไฟป่า” อย่างยั่งยืน” ๔) ทีม บ้านเราสีเขียว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โครงการ “ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ๕) ทีม เรื่องกล้วย กล้วย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการ “ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วย”

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงาน กปร. จำนวน ๓ รางวัล ได้แก่ ๑) ทีม EAU อาสา จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จังหวัดปทุมธานี โครงการ “แปลงปลูกผักไร้ดิน ระบบ DRFT แบบอัตโนมัติเพื่อน้อง” ๒) ทีม เดินตามรอยเท้าพ่อ จากมหาวิทยามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โครงการ “ศาสตร์ของพ่อ ตอน “ดินเค็ม” ตามแนวพระราชดำริ”๓) ทีม URU BP จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการ “รากหญ้า รักธรรม”

 

 

สำนักงาน กปร. จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) มาอย่างต่อเนื่องด้วยมุ่งหวังให้กลุ่มเยาวชนได้มีโอกาสร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อพสกนิกรไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนเกิดเป็นเครือข่ายกลุ่มเยาวชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริ และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้อย่างกว้างขวางทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานงานพระราชดำริให้มีความยั่งยืนสืบไป