ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 6

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือสำนักงาน กปร. ได้จัดโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๖ ด้วยเล็งเห็นว่า ผู้ที่จะทำหน้าที่เผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ให้แก่เด็กและเยาวชนได้อย่างลึกซึ้งและยั่งยืนก็คือ ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริ ผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้แก่ ครู อาจารย์ ได้รับทราบ และมีความเข้าใจได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น มุ่งหวังให้สามารถนำไปปรับใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งองค์ความรู้ของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ จนเกิดเป็นเครือข่ายที่จะเผยแพร่ ขยายผล และสืบสานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองให้มีความมั่นคงก่อนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติและสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมต่อไป

โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๖ จัดขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนครโดยเมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๖ โดยมีนางพิชญดา หัศภาค ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวต้อนรับ

โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๖ นี้ มีคณะครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๗๑ คน ระยะเวลาตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับฟังการบรรยาย การศึกษาดูงาน ตลอดจนการลงมือปฏิบัติจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เพื่อนำกลับไปเผยแพร่และทำหน้าที่สืบสานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และเป็นพลังในการน้อมนำแนวพระราชดำริไปขยายผล เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป อีกทั้งได้ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการสนองพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”