สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๕

โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 5

สำนักงาน กปร. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์กับประชาชน ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้บังเกิดความยั่งยืน สำนักงาน กปร. จึงได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) หลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) ทั้ง 2 หลักสูตร มีวัตถุประสงค์หลักร่วมกัน คือ การพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจ และการเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้บังเกิดความยั่งยืน ที่ผ่านมามีผู้ผ่านการอบรมทั้ง 2 หลักสูตรรวม 700 คน โดยผู้ผ่านการศึกษาอบรมได้นำองค์ความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

โดยในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 8 และหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 8 รวมทั้งสิ้น 100 คน ณ ห้องอมรินทร์ปิ่นเกล้า ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร

นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. กล่าวรายงาน โอกาสนี้ องคมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาอบรมพร้อมกับให้โอวาทแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในระยะต่อไป ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและหน่วยงาน ในการดำเนินงานเพื่อขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างยั่งยืน

 

 

จากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการผลสำเร็จการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร นบร. และ พพร. รุ่นที่ 8 การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 8 และหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 8 ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กำหนดจัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมทั้ง 2 หลักสูตร และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง