สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อการย้าย ชก.-ชพ. (ตามว14-64)