สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สรุปผลการจัดจ้าง

สรุปจัดจ้าง : ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ( 6 กรกฏาคม 2564)