สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานฯ ประเภทวิชาการเพื่อโอนมาดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ชก. และ ชพ. (โอนมาในระดับเดียวกัน) ลงวันที่ 23 มี.ค. 65.pdf