ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้าง และหรือให้ค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำ สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ 2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566