สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2564 : ชีวิตที่เรียนรู้จากศูนย์ ตอนที่ 4_พ่อฉันคิดการใหญ่