สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สานต่องานพัฒนา : ห้วยทราย ตอนที่ 3

ข้อมูล ณ วันที่ : ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐