สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 10 : "นักการภารโรง สู่วิถีเกษตรยั่งยืน" พิษณุ เภาโพธิ์