สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 12 : "ชุมชนเกษตรกรมีสุข" กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านถ้ำ