สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 13 : "ปราชญ์พอเพียงแห่งยุโป จ.ยะลา" พินัย แก้วจันทร์