สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 15 : "ผู้ชุบชีวิตพื้นดินตากใบตามรอยศาสตร์พระราชา" จันทร์ ชาญแท้