สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 3 : "ฟาร์มเห็ด ฟาร์มสุขที่พอเพียง" วีระ ศรีคงรักษ์