สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 5 : เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง...เรือนจำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ