สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 6 : "ชีวิตที่ไม่มีหนี้ เพราะรู้จักความพอเพียง" สว่าง พันธ์วงศ์