สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 7 : "สุขภาพดี ด้วยเกษตรอินทรีย์" บุญแทน เหลาสุพะ