สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 8 : "ยั่งยืนเพราะความพอเพียง" กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน อำเภอกันทรวิชัย