สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 9 : "โรงเรียนวิถีพอเพียง" โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์