สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

พิธีเปิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบน ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗