สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เปิดคลื่น

ออกอากาศ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕