สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สรุปจัดซื้อ : ประจำเดือนมกราคม 2566 (13 กุมภาพันธ์ 2566)

ประกาศ ณ วันที่ :  13 กุมภาพันธ์ 2566
ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ