ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สรุปจัดซื้อ : ประจำเดือนเมษายน 2566 (9 พฤษภาคม 2566)

 

ประกาศ ณ วันที่ : 9  พฤษภาคม 2566
ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ