สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นสำหรับการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์

           สำนักงาน กปร. ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นสำหรับการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคจากผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนักวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายต่าง ๆ และประชาชน ซึ่งการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ นี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสืบสานงานการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนเปิดโอกาสให้อภิปรายและระดมสมองระหว่างภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกำหนดกรอบแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ ๗

          การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) นี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๖ คน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายหทัย วสุนันต์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กปร. ได้เป็นประธานเปิดสัมมนา ฯ และมีศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ด้านการวิจัย) กล่าวต้อนรับ

        ทั้งนี้ การสัมมนา ฯ ดังกล่าวมีสาระสำคัญ ประกอบไปด้วย การเสวนา “ทบทวนย้อนคิด และทิศทางการขับเคลื่อนหญ้าแฝกภายใต้บริบทประเทศไทยและกระแส VUCA World” มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเสวนา ได้แก่ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร. พิทยากร ลิ่มทอง อนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนายทนงศักดิ์ นิลน้อย ประธานเครือข่ายคนรักษ์แฝก การนำเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ฯ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บท ฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุ่นเรือน เล็กน้อย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      ประเด็นสำคัญที่ได้จากการระดมความคิดเห็น ประกอบไปด้วย การส่งเสริมบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการรักษาและใช้เครือข่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน โดยการใช้หญ้าแฝกเป็นเครื่องมือหนุนเสริม การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการป้องกันภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ การขับเคลื่อนประเด็นทางเศรษฐกิจควรเป็นประเด็นหนุนเสริม และควรก้าวข้ามผ่านเฉพาะเรื่องงานหัตถกรรม การส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มการเรียนรู้ร่วมกัน (Collective Learning Platform) และการสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการสืบสาน รักษาและต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำควรเป็นทิศทางหลักของแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ ๗