สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี ดร.ปิยะนิตย์ โอนพรัตน์วิบูล ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นำเสนอผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วงปีงบประมาณ 2557-2564 ใน 3 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านยุทธศาสตร์ มิติด้านกลไกในการขับเคลื่อนโครงการฯ มิติด้านการใช้ประโยชน์จากโครงการฯ ข้อค้นพบที่สำคัญ (key findings) และข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาฯ เพื่อนำผลการศึกษาไปกำหนดแนวทางดำเนินงานและต่อยอดขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระยะต่อไป ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 สำนักงาน กปร. และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์