สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เพื่อรับทราบสรุปพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตั้งแต่ปี 2538 - ปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ ซึ่งสามารถแบ่งแนวพระราชดำริได้ 4 ด้าน ประกอบด้วย พระราชดำริด้านการบริหารโครงการ พระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระราชดำริด้านการพัฒนาอาชีพ พระราชดำริด้านสังคม/การศึกษา และรับทราบผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่ทรงงาน และพื้นที่ขยายผลใน 6 หมู่บ้าน ของตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนแม่บทโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ณ ห้องประชุมหนุมาน 2 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ