ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดเลย

#องคมนตรีติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชกาลที่9และรัชกาลที่10

🔸วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดเลย เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเลย

🔹จากนั้นคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย รับฟังสรุปผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมกับเยี่ยมกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2520 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการชลประทานลุ่มน้ำเลย โดยพิจารณาวางโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำเลย เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในลุ่มน้ำเลยทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี โดยอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบฯ เริ่มก่อสร้างในปี 2561 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 อ่างเก็บน้ำมีขนาดความจุ 7.43 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันสนับสนุนน้ำต้นทุนแก่ราษฎรเพื่ออุปโภคบริโภค จำนวน 7 หมู่บ้าน รวม 2,200 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 7,348 ไร่

🔸ช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำพุพัฒนา ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียงพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร โดยอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียงฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 มีขนาดความจุ 638,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันราษฎรจำนวน 6 หมู่บ้าน รวม 840 ครัวเรือน มีแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคและสามารถพัฒนาพื้นที่ชลประทานได้รวม 1,628 ไร่

🔹จากนั้น เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลยฯ เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำเลยที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2520 โดยอ่างเก็บน้ำมีขนาดความจุ 35.807 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้ราษฎรมีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภค จำนวน 27 หมู่บ้าน 5,960 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 24,590 ไร่ โอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ เพื่อแพร่ขยายพันธุ์ ต่อไป

#สำนักงานกปร