สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

✨ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช โอกาสนี้ นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ จังหวัดใหม่

📝 สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ที่อยู่ในการดำเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 280 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2566

☀️ ในช่วงบ่าย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. คณะที่ปรึกษาฯ และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการอนุรักษ์สภาพป่าพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินงานโดยรับฟังบรรยายสรุปผลความก้าวหน้าโครงการฯ และติดตามผลการดำเนินงานการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า

🏡 โครงการอนุรักษ์สภาพป่าพื้นที่อำเภออมก๋อย เกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยทรงห่วงใยผืนป่าและสัตว์ป่าเพื่อให้รอดพ้นจากการถูกทำลายไป จึงพระราชทานพระราชดำริ “ให้มีการดำเนินการอนุรักษ์สภาพป่าไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย ยางเปียง แม่ตื่น ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 1,437,500 ไร่ (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยไร่) ให้คงมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์” หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันสนองพระราชดำริโดยรักษาสภาพป่าที่ยังคงสมบูรณ์ไม่ให้ถูกทำลาย พร้อมทั้งฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่ถูกทำลายไป โดยให้มีทั้งไม้ป่าธรรมชาติและไม้ใช้สอย จัดพื้นที่ทำกินให้ราษฎรพร้อมส่งเสริมการเกษตร รวมถึงจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคโดยไม่ตัดไม้ทำลายป่า เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างกลมกลืนในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่

🏥 จากนั้น องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยัง โรงพยาบาลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย เพื่อเชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 42 ถุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

   

ต่อจากนั้น เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนและครูที่หอพักนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

และโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่