สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วย นางสุพร ตรีนรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

#องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 สนองพระราชดำริในรัชกาลที่ 10

✨ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วย นางสุพร ตรีนรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ โดยรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่ และผลการดำเนินงานโครงการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของแม่น้ำยมเพื่อจัดหาน้ำให้แก่ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอำเภอสองและอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2525 ซึ่งจากการติดตามและขับเคลื่อนโครงการของคณะอนุกรรมการฯ สามารถขับเคลื่อนโครงการฯ ไปได้โดยในปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการในระยะแรก ลักษณะโครงการเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซน ความกว้างสันเขื่อน 9 เมตร ความยาวสันเขื่อน 359 เมตร ความสูงสันเขื่อน 35 เมตร ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 8.55 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานร้อยละ 83.51 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2565) คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งจะสร้างประโยชน์เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และการทำการเกษตรให้แก่ราษฎรหมู่ที่ 1,3,4,7,8 ตำบลสวนเขื่อน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,8,9 ตำบลกาญจนา หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จำนวน 1,881 ครัวเรือน 5,374 คน พื้นที่รับประโยชน์ 7,500 และในช่วงหน้าแล้ง 1,000 ไร่ ซึ่งจะส่งผลประโยชน์ให้ราษฎรสามารถเพาะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ได้อย่างหลากหลาย อันจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นของครอบครัวต่อไป

📌 ต่อมา องคมนตรี และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการฯ จากนั้นเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดน่าน เพื่อรับฟังการรายงานสถานการณ์น้ำในพื้น การประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรในที่จังหวัดน่าน