สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 9.40 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนางสุพร ตรีนรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กปร. คณะที่ปรึกษาฯ และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการปรับปรุงก่อสร้างฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแจ้ห่ม ตำบลเมืองมาย จังหวัดลำปาง

#องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10

✨ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 9.40 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนางสุพร ตรีนรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กปร. คณะที่ปรึกษาฯ และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการปรับปรุงก่อสร้างฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแจ้ห่ม ตำบลเมืองมาย จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ โดยรับฟังสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ

💦 โครงการปรับปรุงก่อสร้างฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำฯ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อช่วยเหลือราษฎร จำนวน 3 หมู่บ้านในตำบลเมืองมาย ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปี 2564 ให้กรมชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนโดยดำเนินโครงการปรับปรุงฝายนาม่วง พร้อมระบบส่งน้ำ ขนาดสันฝายสูง 2.2 เมตร ยาว 20 เมตร ระบบส่งน้ำลักษณะเป็นคลองดาดคอนกรีต ฝั่งขวายาวประมาณ 1,686 เมตร ฝั่งซ้ายยาวประมาณ 620 เมตร และดำเนินก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้แก่ราษฎร จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 6 บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 4 และบ้านไผ่แพะ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองมาย รวม 575 ครัวเรือน ประชากร จำนวน 1,978 คน ในช่วงฤดูฝน 1,500 ไร่ และช่วงหน้าแล้ง 800 ไร่ สามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นประจำทุกปีราษฎรสามารถทำการเกษตรได้หลากหลายรูปแบบ และช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

🚗 ในช่วงบ่าย องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการฝายแม่อางบ้านน้ำล้อมพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการฯ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลบ้านแลงและตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สำหรับทำการเกษตรและปศุสัตว์ กปร. ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปี 2561 ให้แก่กรมชลประทาน เพื่อดำเนินการก่อสร้างฝายแม่อางบ้านน้ำล้อม ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 30.5 เมตร สูง 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โดยมีคลองส่งน้ำแบบดาดคอนกรีต ยาว ประมาณ 645 เมตร คลองส่งน้ำแบบรางรินยาวประมาณ 370 เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ 1,000 ไร่ เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎร ทำการเพาะปลูกได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น