สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหนุมาน 2 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565

🔅 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหนุมาน 2 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้ง พิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ การสนองพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่เคยใช้ประโยชน์จากการทำเหมืองแร่ให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ 

🔅 ในการนี้ ที่ประชุมได้แจ้งให้กรรมการฯ ทราบถึงพระราชดำริเมื่อ ปี 2564 ดังนี้ 1) ให้เน้นการปลูกต้นไม้ให้มากที่สุด 2) ในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ให้คำนึงถึงความทนทานในการใช้งาน และมีราคาที่เหมาะสม 3) เนื่องจากสภาวการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน ที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการด้านอื่น ๆ เช่น เรื่องการท่องเที่ยวได้ จึงขอให้เน้นความสำคัญเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติเป็นลำดับแรก

🔅 นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ในการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด เพื่อจัดตั้งโครงการฯ การดำเนินงานงานของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนแม่บทของโครงการฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่สังกะสี และแหล่งท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 3 ศูนย์กลางทางวิชาการ และศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานสะอาดและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ