ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2565

✨ องคมนตรีประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2565

🔆 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมหนุมาน 2 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

🔆 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อทราบ อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งประกอบด้วย 3 คณะ คือ คณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต  องคมนตรี เป็นประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผล มีรองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานอนุกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริม ขยายผล เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีรองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานอนุกรรมการฯ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กปร. ปี 2566 สำหรับดำเนินโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านวิจัย และด้านส่งเสริมและขยายผล ติดตามความก้าวหน้าการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป่าไม้จากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่ม ในพื้นที่บ้านต้นขนุน ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนาการดำเนินงานของโครงการฯ ในระยะต่อไป รวมถึงผลการดำเนินการประกวดวีดีโอสั้นเกี่ยวกับหญ้าแฝกของเครือข่ายหญ้าแฝกนานาชาติ ซึ่งแบ่งรางวัลออกเป็น 8 ประเภท รวมทั้งสิ้น 15 รางวัล โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 34 ผลงาน จาก 16 ประเทศ (มีผลงานจากประเทศไทยจำนวน 6 ผลงาน) ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลจากคณะกรรมการ ผลงานดีเด่นประเภทต่าง ๆ ทั้ง 15 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 500 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ยังมีการประกวด The King of Thailand Vetiver Awards แบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท ประเภทละ 2 รางวัล ๆ ละ 2,500 เหรียญสหรัฐ ได้แก่ 1) รางวัลด้านงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงานในภาคเกษตรกรรม และผลงานนอกภาคเกษตรกรรม 2) รางวัลด้านการส่งเสริมและการใช้งานระบบหญ้าแฝกดีเด่น ประเภทการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และประเภทการใช้งานระบบหญ้าแฝก 3) รางวัลด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนดีเด่น ประเภทผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจสังคม และประเภทบรรเทาภัยพิบัติหรือการปกป้องสภาพแวดล้อม โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 31 ธันวาคม 2565  การจัดพิมพ์จุลสารภูมิวารินอนุรักษ์ ประจำปี 2566 ฉบับที่ 61 และ 62 และการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

🔆 นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณา การเตรียมการจัดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICV-7) ซึ่งกำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผล ซึ่งสำนักงาน กปร. มีแผนจัดการประชุมในเดือนธันวาคม 2565 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริม ขยายผล เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีแผนจัดการประชุมในเดือนมกราคม 2566 และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานจัดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICV-7) เพื่อให้การดำเนินงานจัดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์