ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สำนักงาน กปร. จัดประชุมหารือแนวทางการส่งมอบอาคารภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงาน กปร. จัดประชุมหารือแนวทางการส่งมอบอาคารภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหนุมาน 2 สำนักงาน กปร. นายศุภรัชต์ อินทราวุธ รองเลขาธิการ กปร. นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 3 นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายสรนันท์ จำปาศรี ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมป่าไม้ นายอักนิษฐ์พงษ์ สวาสดิ์นา ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการภาคเหนือ สำนักสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายปกรณ์ วราภาสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ประชุมหารือแนวทางการส่งมอบอาคารภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะปางตอง โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะปางตอง ระยะที่ 2 (ปางอุ๋ง) โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะลุ่มน้ำปาย (ท่าโป่งแดง) และศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบด้วยอาคารสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 58 หลัง ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งอาคารดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอนได้รับรายการอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ เป็นประเภทสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่อยู่บนที่ดินที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการส่งมอบอาคารให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน หน่วยงานในพื้นที่มีการใช้ประโยชน์อาคารอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จะมีการประชุมในพื้นที่เพื่อพิจารณาขอบเขตพื้นที่ของโครงการฯ และการใช้ประโยชน์อาคารอย่างเหมาะสม เพื่อส่งมอบอาคารให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาอาคารต่อไป