ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการความร่วมมือเพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชน ประจำปี 2567

ขยายผลองค์ความรู้ พัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นกำลังของชาติ

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวิกรม คัยนันทน์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชน ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมหนุมาน 2 สำนักงาน กปร. โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อขยายผลองค์ความรู้ฯ ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา และขยายผลองค์ความรู้ผ่านรถโมบาย ไปยังโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และโรงเรียนในเครือของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำโครงการความร่วมมือฯ ประจำปี 2567 โดยแยกเป็นกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดกิจกรรมประกวดแนวคิดที่เกิดจากการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดฝึกอบรมคณะครู และแนวทางในการจัดทำสื่อองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริที่สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อขยายองค์ความรู้ แนวพระราชดำริ ไปสู่เยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น