สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการสื่อมสวลชนสัญจร สืบสานพระราชดำริ ฟาร์มตัวอย่างเพชรบุรี -ราชบุรี (นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน)

นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน  ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2566