ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์คู่สมรส และคณะ ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

✨ วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ การนี้ นางสุพร ตรีนรินทร์ รองเลขาธิการ กปร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ

🌸 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรวิดีทัศน์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกิจการของศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2523 บนพื้นที่ 33 ไร่ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  เพื่อทดลองขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลของหมู่บ้านบ้านไร่  ปัจจุบัน ดำเนินงานด้านการวิจัยพัฒนาพันธุ์ไม้ดอก และพันธุ์พืช ควบคู่ไปกับงานศึกษา ทดลองและวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปสนับสนุนกลุ่มชาวบ้าน และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจผลิตไม้ดอกเป็นอาชีพหลักและรายได้เสริม มุ่งเน้นการขยายเป็นสายพันธุ์ใหม่ พืชทางเลือกที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทย และตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  

🌷 จากนั้น เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังเต็นท์แสดงนิทรรศการ ทอดพระเนตรนิทรรศการของศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ฯ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 

- นิทรรศการ เรื่อง ความสำคัญของการพัฒนางานไม้ดอก และงานพัฒนาพันธุ์ไม้ดอก ซึ่ง ศูนย์ฯได้รับมอบหมายให้พัฒนางานไม้ดอกทั้งการพัฒนาพืชใหม่และงานวิจัยด้านการผลิต เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านการผลิตไม้ดอก เพื่อพัฒนางานไม้ดอกของประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืน

- นิทรรศการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาเย็น  เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร  ซึ่งนำเทคโนโลยีพลาสมามาพัฒนาในการยกระดับกระบวนการพัฒนาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินงานภายใต้หน่วยงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ฯ ที่พัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ สำหรับนำไปเพิ่มพูนความรู้พัฒนากระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- นิทรรศการ เรื่อง เทคโนโลยีการควบคุมการออกดอกของกล้วยไม้แวนดา ดำเนินการศึกษาพฤติกรรมการสร้างดอก และการตอบสนองต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกดอก ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย ความยาว ระยะเวลา อุณหภูมิ และธาตุอาหาร เพื่อใช้ควบคุมการออกดอกของแวนดา ซึ่งเป็นการศึกษาภายใต้โครงการศึกษาเทคโนโลยีการควบคุมการออกดอกของแวนด้าร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-นิทรรศการ เรื่อง การใช้พลังงานความเย็นเหลือทิ้งจากการเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติเหลวเพื่อการผลิตไม้ดอกและพืชเมืองหนาว ศึกษาทดลอง วิจัยการนำพลังงานความเย็นเหลือทิ้งมาใช้ในการผลิตพืชเมืองหนาว  เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการนำเข้าไม้ดอกเมืองหนาว และขยายผลสู่ผู้ที่สนใจ  ปัจจุบันมีการทดลองวิจัยในการผลิตพืชเมืองหนาวหลายชนิด เช่น ทิวลิป ไฮเดรนเยีย โบตั๋น สตรอว์เบอร์รี และ วาซาบิ 

- นิทรรรศการ เรื่อง งานขยายผลส่งเสริมอาชีพการปลูกไม้ดอก ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการขยายผลส่งเสริมอาชีพด้านไม้ดอก ติดตามผลและพัฒนาการดำเนินงาน สำรวจและเก็บข้อมูลกลุ่มอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายระหว่างกลุ่ม ให้คำปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตสนับสนุนพันธุ์ไม้แก่สมาชิกกลุ่ม โดยมีกลุ่มประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 26 กลุ่ม ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพะเยา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งสร้างรายได้กว่า 42.6 ล้านบาท 

🚎 ต่อจากนั้น ประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารโรงงานผลิตพืชเมืองหนาวต้นแบบ ทอดพระเนตรงานวิจัยการผลิตวาซาบิ ซึ่งศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ฯ ได้คัดเลือกวาซาบิ พันธ์ุดารุมะ และพันธุ์มิซูนา เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกในประเทศญี่ปุ่น นำมาทดลองปลูก โดยใช้วิธีการปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์  การปลูกพืชในน้ำที่มีการผสมสารละลายอาหารในการปลูกเลี้ยง ข้อดีคือ สามารถควบคุมอุณหภูมิและการให้อาหารพืชได้ตามความต้องการ ขณะนี้งานวิจัย อยู่ในระยะขยายพันธุ์ ที่ผ่านมาศูนย์ฯ ได้ทำการส่งต้นกล้าวาซาบิให้กลุ่มผู้สนใจไปแล้ว จำนวน 200 ต้น และขณะนี้ได้ศึกษาวิจัยและทดลอง เกี่ยวกับธาตุอาหารและแสงชนิดต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวาซาบิ 

🍓 ทอดพระเนตร งานวิจัยพืชเมืองหนาว เช่น  สตรอว์เบอร์รี เชอร์รี บีโกเนีย และโบตั๋น ซึ่งเป็นผลงานขยายพันธุ์พืชและงานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  การใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชบนอาหารสังเคราะห์ ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการขยายพันธุ์พืชตามต้องการ หรือขยายพันธุ์พืชที่มีข้อจำกัด

#ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ฯ
#โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#สำนักงานกปร