สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดเลย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

✨ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ในการนี้ นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมหนุมาน 2 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

💻 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมห้องสมุด, กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน, กิจกรรมห้องพยาบาล, กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมอาชีพนักเรียน จากนั้นกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดบึงกาฬ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเริ่มระยะที่ 1 เมื่อปี 2556 มีสมาชิก 30 ราย ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร การทำบัญชีครัวเรือน การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเพิ่มความมั่นคงทางอาหารให้กับสมาชิก ปัจจุบันเข้าสู่ระยะที่ 5 มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 207 ราย ประกอบด้วยกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านคำแคนพัฒนา อำเภอศรีวิไล มีผลิตภัณฑ์เด่น คือ พืชผักสวนครัว การแปรรูปสมุนไพร และลูกประคบ , กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านปรารถนาดี อำเภอพรเจริญ มีผลิตภัณฑ์เด่น คือ การปลูกดอกดาวเรือง การแปรรูปปลาดุกแดดเดียว , กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโสกโพธิ์ อำเภอบึงโขงหลง มีผลิตภัณฑ์เด่น คือ การทำพานบายศรีสู่ขวัญ การทำปลาส้ม , กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านห้วยเนียม อำเภอโซ่พิสัย มีผลิตภัณฑ์เด่น คือ การแปรรูปกล้วยตาก กล้วยฉาบ และกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านนาดง อำเภอปากคาด มีผลิตภัณฑ์เด่น คือ การทำหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ และข้าวต้มมัด

☀️ ในช่วงบ่าย ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน พร้อมทั้งพระราชทานพระราโชวาท ให้ทุกคนทุกฝ่าย ช่วยกันปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดการพัฒนา อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

🏫 สำหรับโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียน 36 คน ครู ตชด.5 นาย และครูโรงเรียนคู่พัฒนา 1 คน ด้านการเรียนการสอน พบว่า ในปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินสอบ NT ด้านภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนด้านคณิตศาสตร์ต่ำกว่าระดับประเทศ ส่วนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ หรือ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า วิชาภาษาไทย ,วิทยาศาสตร์ ,คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศ ทางโรงเรียนแก้ไขด้วยการจัดค่ายพัฒนา O-NET ทุกปี รวมทั้งให้ครูผู้สอนไปแนะนำผู้ปกครองให้ร่วมพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนที่บ้าน นอกจากนี้ยังจัดส่งครูไปอบรมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป