สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนธนาคารออมสินอุปถัมภ์ (บ้านเทอคี) อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดตาก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

✨ วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนธนาคารออมสินอุปถัมภ์ (บ้านเทอคี) อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในการนี้ นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมหนุมาน 2 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

📌 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ ประกอบด้วย ห้องสมุด ห้องพยาบาล การฝึกวิชาชีพนักเรียน “การจักสานไม้ไผ่” สหกรณ์นักเรียน เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม

🔔 จากนั้นทรงกดกระดิ่ง เพื่อเปิดป้ายศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนธนาคารออมสินอุปถัมภ์ (บ้านเทอคี) ปัจจุบัน ธนาคารออมสิน ได้สนับสนุนงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน , โรงอาหาร และห้องสุขา ทำให้มีความพร้อมจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่มากขึ้น ด้านการศึกษา เน้นส่งเสริมให้นักเรียนซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ฝึกอ่าน ฝึกเขียน และฝึกสะกดคำ โดยการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ใช้ห้องสมุด ซึ่งมีหนังสือมากกว่า 1 พันเล่ม ให้นักเรียนได้ยืมกลับไปอ่านที่บ้าน

☀️ ในช่วงบ่าย ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด ห้องพยาบาล สหกรณ์นักเรียน แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร “กล้วยตาก” การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม และการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

🏫 สำหรับการดำเนินการพัฒนาโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ ช่วยกันพัฒนาสภาพพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างศูนย์การเรียนกับชุมชน นอกจากนี้สมาคมแม่บ้านตำรวจให้การสนับสนุนแบตเตอรี่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ และเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ส่วนโครงการตามพระราชดำริ ที่มีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันบูรณาการงาน เน้นการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ โดยให้ความสำคัญกับการอ่านเขียน ในชั่วโมงเรียน และคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน เข้าร่วมโครงการอ่านออก เขียนได้ เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2564 ได้เป็นโรงเรียนนำร่องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันผลงานวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีด้านการส่งเสริมอาชีพ และได้ขยายผลการผลิตเป็นชาใบหม่อนเพิ่มเติม ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ขยายผลสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งอาหารไว้บริโภค มีอาชีพทำกินพอให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว