ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา 1 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดตาก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เป็นวันที่สาม

✨ วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา 1 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในการนี้ นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมหนุมาน 2 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

 

🧑‍🏫 ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสอนระดับชั้นอนุบาล, การสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องเศษส่วน, งานอาชีพนักเรียน “การทำพวงกุญแจจากไม้มะขาม” และกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้การทำการเกษตร เช่น การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงไก่ไข่ และไก่พื้นเมือง และยังได้ขยายผลสู่ชุมชนอีกด้วย

 

 

📌 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงรำตง ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ทั้งนี้ โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมด้านสื่อและนวัตกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับเด็กบนพื้นที่สูง ระดับจังหวัด ประจำปี 2564