ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 12.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ) ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

#สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ) จังหวัดอุดรธานี

✨ วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 12.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ) ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

✨ โอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน และทรงเปิดแพรคลุมป้าย อาคารเรียนพระราชทาน การนี้ ทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียน รายงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้ง และผลการดำเนินงานตามพระราชกระแสครั้งที่ผ่านมา

✨ จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ สหกรณ์นักเรียน ฝึกวิชาชีพนักเรียน “การทำพวงกุญแจจากเศษผ้า” ไปรษณีย์เพิ่มสุข ห้องพยาบาล ห้องสมุด โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน "ไข่เค็ม" และผลิตภัณฑ์ชุมชน "ปลาส้ม" โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.