สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

✨ วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมหนุมาน 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

👨‍🏫 ทรงรับฟังรายงานกราบบังคมทูลข้อมูลพื้นฐาน และผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2532 ระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบัน มีนักเรียนจำนวน 54 คน ครู ตชด.จำนวน 5 นาย และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 คน, นักเรียนในพระราชานุเคราะห์กราบบังคมทูลรายงานผลการเรียน ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ จำนวน 4 คน โดยได้พระราชทานคำแนะนำ ให้ศึกษาความรู้ วิชาการและพัฒนาตนเองเพิ่มเติม, ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ได้เข้ามาพัฒนาและสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน อาทิ การจัดทำผ้าป่าการศึกษา, ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน และกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน นอกจากนี้ได้ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการจำแนกหิน เนื่องจากบริเวณนี้เป็นพื้นที่ภูเขาและติดแม่น้ำ จึงมีหินหลากหลายชนิด เพื่อให้นักเรียนสามารถจำแนกหินที่มีอยู่ในพื้นที่ได้ และนำไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องตามประเภทของหิน

☀️ ในช่วงบ่าย ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม ตำบล อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมห้องสมุด, กิจกรรมห้องพยาบาล, กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน, กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร “ไข่เค็ม” เนื่องจากโรงเรียนผลิตไข่ได้มาก จึงสอนการแปรรูปไข่เค็ม โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาท ให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ช่วยกันปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดการพัฒนา อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

🏫 ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียน 117 คน ครู ตชด. 4 นาย และครูอัตราจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก และครูอาสา รวม 7 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน หรือ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ ส่วนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ หรือ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทั้ง 4 สาระต่ำกว่าระดับประเทศ ทางโรงเรียนแก้ไขด้วยการปรับกระบวนการเรียนการสอน มีการสอนซ่อมเสริม เน้นการใช้สื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการโค้ชชิ่งให้แก่ครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน