ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.05 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “วันดินโลก ปี 2566” ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “วันดินโลก ปี 2566”

✨ วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.05 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “วันดินโลก ปี 2566” ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ

💜 โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสเปิดงานวันดินโลก 2566 ทรงกล่าวถึงความสำคัญของดินและน้ำเป็นทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เป็นรากฐานสำคัญในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ ดินและน้ำยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศ ดินและน้ำมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ดังนั้น ดินและน้ำจึงจำเป็นต้องมีการจัดการแบบบูรณาการ เพื่อให้เป็นพื้นฐานการผลิตทางการเกษตร ส่งผลถึงความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี

📌 จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ภายในงาน อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน และพระราชกรณียกิจที่สำคัญของในหลวงรัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ นิทรรศการวันดินโลกและผลงานผู้ชนะรางวัล นิทรรศการพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นิทรรศการ “พระราชดำริด้านดิน ของ 6 ศูนย์” นิทรรศการ "ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต" การบริหารจัดการดินและน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำ สร้างดิน พัฒนาชีวิต

💦 ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรความสำเร็จของการน้อมนำพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติ แสดงภาพรวมเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและน้ำ เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน พด 15 เกษตร One การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และทรงร่วมกิจกรรมวาดภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ลงบนกระถางรักษ์โลก 🪴

🚎 จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินโดยรถรางพระที่นั่ง ทอดพระเนตรนิทรรศการมีชีวิต และการบริหารจัดการน้ำเพื่อพัฒนาที่ดิน ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การทำเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพ และการลงแขกเกี่ยวข้าว

🌍 สำหรับงานวันดินโลกในปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (Humanitarian Soil Scientist Award) พระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลก ที่ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และน้ำในภาคการเกษตร ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การปกป้องดูแลดินและน้ำให้มีความยั่งยืน จะช่วยให้เกิดความมั่นคงทางอาหารส่งผลให้สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ รวมทั้งคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์อย่างยั่งยืนสืบไป

#วันดินโลก #WorldSoilDay2023 #ดินดีน้ำสมบูรณ์เกื้อกูลชีวิต #soilandwaterasourceoflife #สำนักงานกปร